اخبار

زندگی در یک دنیای مدرن که در آن در هر لحظه و در هرجایی از دنیا یک اتفاق نو در حال رخ دادن است بدون آگاهی از اطراف مانند زندگی در یک پیله است. پیله ای که از تصورات و افکار نه صرفا  نادرست بلکه بدون هیچ پشتوانه ای دور و برمان را می گیرد و در خود محدود می نماید. در واقع بی خبری و بی اطلاعی بزرگترین آسیبی است که می توان به خود وارد نمود. بنابراین برای دانستن ,برای رشد نمودن, برای تجربه پرواز باید خواند و دید و شنید و البته بعد تمام این دیده ها و شنیده ها را سنجید و مناسب ترین و بهترینشان را انتخاب نمود تا زندگی بهتر و آسان تری داشت.

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ