• news

اخبار

زندگی در یک دنیای مدرن که در آن در هر لحظه و در هرجایی از دنیا یک اتفاق نو در حال رخ دادن است بدون آگاهی از اطراف مانند زندگی در یک پیله است. پیله ای که از تصورات و افکار نه صرفا  نادرست بلکه بدون هیچ پشتوانه ای دور وبرمان را می گیرد ود خود محدود می نماید. در واقع بی خبری وبی اطلاعی بزرگترین آسیبی است که می توان به خود وارد نمود. بنابراین برای دانستن ,برای رشد نمودن,برای تجربه پرواز با ید خواند و دید وشنید والبته  بعد تمام این دیده ها وشنیده ها را سنجید ومناسب ترین وبهترینشان را انتخاب نمود تا زندگی بهتر وآسان تری داشت.